HABER ve DUYURULARIMIZ
Kurumsal faaliyetlerimiz, gelişmeler, teknolojik yenilenmeler v.b. gelişmeleri haberler bölümümüzden takip edebilirsiniz.


<% Set bag = Server.CreateObject("ADODB.Connection") bag.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("db/System_DB.mdb") %> <% id = request.querystring("id") set yaz = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") SQL_yaz ="SELECT * FROM HABERLER where id =" & id yaz.open SQL_yaz,bag,1,3 %>

" width="90" height="75">

<%=yaz("Baslik")%>

<%=yaz("Ozet")%>


<%=yaz("HaberDetay")%>